ประกาศ / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-04 19:00:38

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-02 15:15:08

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-02 15:14:14

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-01 14:41:48

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-01 14:40:56

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-27 11:04:51

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสนามสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-27 11:03:49

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายางเพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-27 11:02:53

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-27 08:57:35

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17 14:36:04

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-12 10:21:46

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์แอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-12 10:20:43