ประกาศ / จัดซื้อ - จัดจ้าง

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประเภทเลือก รายการ(shopping list)สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 รายการ/ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๊กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-03-17 15:50:25

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕

2022-02-24 14:36:21

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๕ (เพิ่มเติม)

2022-02-08 11:17:49

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔

2022-02-08 11:16:30

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

2022-02-08 11:15:44

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ หลัง

2022-02-08 11:14:49

ศธ04065/3450

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การจัดทำแผนปฏินัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

2022-02-08 11:11:39

1/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

2022-02-08 11:09:37

13/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

2022-02-08 11:08:44

4/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ‘ข้อตกลงเป็นหนังลือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

2022-02-08 11:06:07

12/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบลรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๔๖๔

2022-02-08 11:04:22

9/2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕:๖๔

2022-02-08 11:03:15