ประกาศ / จัดซื้อ - จัดจ้าง

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

2022-06-06 11:00:22

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕

2022-06-06 10:58:49

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 41 โรงเรียน/รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-19 10:58:52

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียน Stand Alone จำนวน 52 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-19 10:57:42

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถม สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 รายการ/โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-19 10:55:59

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

2022-05-05 15:15:13

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

2022-05-03 09:44:33

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

2022-05-03 09:42:47

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับห้องเรียน Stand Alone จำนวน ๕๒ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-04-01 16:05:48

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับ โรงเรียน จำนวน 41 รายการ/โรงเรียน ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-25 15:51:16

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับ โรงเรียน จำนวน 19 รายการ/โรงเรียน ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e--bidding)

2022-03-17 15:54:40

-

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการเครื่อง เล่นสนามระดับก่อนประถม สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 รายการ/โรงเรียน ด้วยวิธีการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

2022-03-17 15:51:10